Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de verkoop van goederen of diensten, tot stand gekomen middels deze webshop welke onderdeel is van Multisticker. Bij samenstelling is rekening gehouden met sociale en wettelijke aspecten. Inhoudelijk is rekening gehouden met de Europese en Nederlandse wetgeving. Zij dienen ervoor de consument te beschermen en dus een betrouwbare situatie te creëren voor de consument, alsmede de aanbieder, om op afstand aankopen te doen. Inhoudelijk dienen de klanten van Multisticker, zich aan de Algemene Voorwaarden te houden.
Contactgegevens
NBSticker.nl
Poelruitstraat 3
5247 HS Rosmalen
E info@multisticker.nl
Telefoonnr: 073 690 92 60
Multisticker is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te s-Hertogenbosch onder vermelding van KVK nr.: 54216397
BTW nummer: NL148929138B01
ING BANK: NL18 INGB 0005 0532 99
Artikel 1: Definities
1.1 Consument: Consument is de koper/afnemer van goederen/diensten als natuurlijk persoon die niet handelt in naam van beroep of bedrijf die middels Multisticker
goederen/diensten afneemt, ofwel een bezoek pleegt aan diens website.
1.2 Leverancier: Deze website, die namens Multisticker
, goederen/diensten aanbiedt aan consumenten.
1.3 Verkoop op afstand: Manier van verkoop waarbij door een bedrijf gebruikt wordt gemaakt van één of meer techniek(en) voor communicatie om een overeenkomst op afstand te sluiten.
1.4 Overeenkomst: Iedere overeenkomst bij verkoop op afstand.
1.5 Prijs: De prijs voor goederen of diensten.
1.6 Aanbod: Iedere aanbieding die Multisticker doet voor goederen of diensten met de daarbij behorende voorwaarden die hier op van toepassing zijn.
1.7 Herroepingrecht: het recht waarbij consument binnen een termijn van minimaal 7 werkdagen na ontvangst van bestelling, zonder opgave van reden en onder voorwaarden een overeenkomst kan ontbinden.
Artikel 2: Algemene voorwaarden
2.1 Leverancier  is verplicht de tekst van haar algemene voorwaarden te verstrekken of beschikbaar te stellen aan de consument voor dat een overeenkomst op afstand word gesloten.
2.2 Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij iedere overeenkomst tussen leverancier en consument die op afstand gesloten is.
2.5 Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk worden vastgelegd.
Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Iedere aanbieding van product of dienst dient duidelijk en naar waarheid te worden omschreven.
3.2 Afwijkingen en of beperkingen dienen duidelijk te worden vermeld.
3.3 Voor een consument moet iedere aanbieding informatie bevatten waardoor het voor het duidelijk is welke rechten en plichten een consument heeft bij aanvaarding van het aanbod.
3.4 In ieder aanbod dient indien van toepassing vermeld te worden: de prijs, de wijze van betaling, verzendkosten en overige voorwaarden die van toepassing zijn.
3.5 Bij telefonische aanbiedingen is het wenselijk dat de consument aan het begin van het gesprek voldoende informatie krijgt om te kunnen beslissen of hij al dan niet wil verdergaan.
Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand zodra de betaling door de consument is geschied en na acceptatie en schriftelijke bevestiging van de leverancier. Hierbij volstaat een bevestiging per e-mail.
4.1 Wanneer de consument verzoekt op rekening te bestellen komt de overeenkomst tot stand zodra de consument is opgenomen in de debiteurenlijst van de leverancier.
4.3 De leverancier zal voor de uitvoering van de overeenkomst de consument voorzien van de nodige informatie. Deze bevatten: de belangrijkste kenmerken van goederen of diensten, prijs inclusief alle belastingen, leveringskosten, de wijzen van betalen, uitvoeren en leveren, het bestaan van het Herroepingrecht. (zie artikel 5)
4.4 Binnen de wet kan de leverancier onderzoek doen naar kredietwaardigheid van de consument. Weigering van een aanvraag of bestelling, indien onderbouwd en naar redelijkheid is toegestaan. Tevens mag de leverancier aangepaste voorwaarden toepassen.
4.5 Leverancier moet voor of bij uitvoering van de overeenkomst, de schriftelijke voorwaarden die van toepassing zijn verstrekken. Verstrekking middels diens website, almede middels e-mail volstaat.
4.6 Leverancier dient haar bedrijfsnaam en vestigingsadres bij uitvoering van de overeenkomst aan de consument te verstrekken om hier eventuele klachten te kunnen melden.
4.7 Leverancier dient informatie, ten aanzien van geldende garantie op goederen of service bij diensten, te vermelden.
4.8 Waar van toepassing dient de duur van de overeenkomst en/of geldigheidduur van de prijs of aanbod vermeld te worden.
Artikel 5: Herroepingsrecht
5.1 De wet verkoop op afstand stelt dat een overeenkomst gedurende 7 werkdagen kan worden herroepen. De termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de consument of degene namens de consument goederen in ontvangst neemt en leverancier aan haar verplichtingen heeft voldaan (zie artikel 4). Bij diensten gaat de termijn in op de dag van waarop de overeenkomst wordt gesloten.
5.2 Voldoet leverancier niet aan haar verplichtingen conform artikel 4 geldt een termijn van 3 maanden. Voldoet de leverancier aan haar verplichtingen conform artikel 4 binnen 3 maanden geldt de termijn van 7 werkdagen vanaf dat moment.
5.3 De leverancier mag geen kosten voor het opzeggen in rekening brengen. De Consument is wel verplicht de kosten voor het terugzenden van goederen betalen. Als de consument de overeenkomst heeft opgezegd, dan moet de lverancier de door consument betaalde bedrag terugbetalen. Kosten voor verzending mogen in mindering worden gebracht. Creditering dient spoedig plaats te vinden, maar in elk geval binnen 30 dagen na de ontbinding van de overeenkomst.
5.4 Beperkingen en uitsluitingen dienen door leverancier duidelijk te worden vermeld. Herroepingrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen vóór de termijn van zeven werkdagen;
  • voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
  • voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;
  • voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • voor de levering van kranten en tijdschriften.
  • voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
  • Indien de consument een lening heeft afgesloten met de leverancier of met derden om het goed of de dienst te kunnen financieren en herroept de consument de koop- of dienstverleningsovereenkomst binnen zijn bedenktijd, dan voorziet de wet in de mogelijkheid van herroeping van de lening.

Artikel 6: Prijs
6.1 De prijs van een product of dienst dient duidelijk vermeld te worden. Aanduiding van de gehanteerde valuta in symbool of woord is verplicht.
6.2 De leverancier vermeldt de toegepaste belastingen.
6.3 Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan indien door gevolg van wettelijke bepalingen. Indien leverancier een prijsverhoging doorvoert, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, dan wel naleving van de overeenkomst te verlangen.
6.4 Bij variabele prijzen moet hier voldoende informatie over verstrekt worden en gelden eventuele prijzen als richtprijzen.
Artikel 7: Bestelling en uitvoering van bestelling
7.1 De leverancier moet, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk binnen 30 dagen de bestelling leveren. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen en de betaling is geschied.
7.2 De leverancier zal met grote zorg de aanname en uitvoering van een bestelling behandelen.
7.3 Bij het niet kunnen leveren binnen 30 dagen door de leverancier, moet de consument hiervan in kennis worden gesteld en de mogelijkheid hebben om het reeds betaalde zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen terug te ontvangen.
7.4 Het uitvoeren van diensten of leveren van goederen zonder dat hierbij een overeenkomst met de consument over is gesloten, worden geacht ongevraagd te zijn.
7.5 Levering van goederen vind plaats op het adres dat door de consument is opgegeven, tenzij anders overeengekomen.
7.6 De leverancier draagt het risico van vermissing/beschadiging van goederen tot met moment van bezorgen, tenzij anders is overeengekomen.
7.7 De consument is verplicht de leverancier onjuistheden in ontvangen of verstrekte gegevens te melden.
7.8 Het staat de leverancier vrij belettering- en overige signgerelateerde producten aan te leveren in fysiek separate onderdelen, zolang het eindresultaat gelijkend zal zijn aan het vooraf vertoonde voorbeeld op de website.
Artikel 8: Betaling
8.1 De consument dient maximaal na 10 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen na ontvangst van goed(eren) of het verlenen van dienst(en), tenzij anders overeengekomen de leverancier.
8.2 De levrancier geeft duidelijk aan op welke manier een betaling kan worden gedaan.
8.3 Bij iedere mogelijkheid wordt uitleg gegeven.
8.4 Indien betaling in termijn wordt aangeboden dienen hier de daarvoor geldende voorwaarden beschikbaar worden gesteld.
8.5 Bij wanbetaling door de consument heeft de leverancier recht om met de wettelijke beperkingen hiervoor gemaakte kosten in rekening te brengen. Hiervan dient de consument in kennis te worden gesteld.
Artikel 9: Stornering
9.1 De consument dient bij een stornering, vooraf, aan te geven een klacht te hebben omtrent de levering en/of levertijd. Bij niet melden van een klacht zal de leverancier de consument blijven aanmerken als debiteur; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van Multisticker
9.2 Indien de consument een klacht meldt buiten de daarvoor gestelde periode (vermeld in ariktel 5.1) en een stornering plaatst, zal deze eveneens als debiteur worden aangemerkt en behandeld blijven; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van de leverancier.
Artikel 10: Klachten en Geschillen
10.1 De leverancier accepteert enkel e-mail en post als communicatiemiddelen om eventuele klachten door te geven aan leverancier.
10.2 De leverancier dient klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, in behandeling te nemen en binnen 30 dagen tot een passende oplossing te komen met de consument. De periode van 30 dagen gaat in na het ontvangen van de klacht door leverancier.
10.3 De Consument dient schriftelijk met de leverancier te communiceren. Het gecommuniceerde wordt bewaard voor eventuele bemiddeling door geschillen/klachtencommissie.
10.4 Bij het niet tot een oplossing komen met de leverancier kan de consument een beroep doen op de geschillen/klachtencommissie. De consument dient hiervoor de schriftelijke communicatie aangaande de klacht te beschikking te stellen. Zonder bovenstaande zal de commissie geen bemiddeling starten.
10.5 Aanvragen van bemiddeling kan online en dient gedaan te worden door de consument. Maximaal 3 maanden na het indienen van de klacht bij de leverancier dient de aanvraag binnen te zijn.
10.6 De leverancier of consument is te alle tijden gerechtigd een geschil voor te leggen bij bevoegde rechter.
Artikel 11: Levering
11.1 Alle goederen of diensten dienen zo spoedig mogelijk geleverd te worden doch uiterlijk binnen 30 dagen. Indien de levertermijn niet haalbaar is zal de leverancier de consument hiervan op de hoogte te brengen.
11.2 Indien de leverancier niet binnen 30 dagen kan leveren kan de consument zonder extra kosten de overeenkomst ontbinden. Al betaalde bedragen dienen door leverancier binnen 30 dagen terugbetaald te worden.
11.3 Deelleveringen zijn mogelijk in overleg met de consument.
11.4 Indien de leverancier het bestelde product of de dienst niet kan leveren kan een vervanging aangeboden worden. De consument is vrij om dit al dan niet te accepteren. Voorwaarden voor bij levering van vervangende goederen of diensten blijven van kracht.
11.5 Levering dient te worden gedaan op het door de consument opgegeven aflever adres. Bij afhalen is dit niet van toepassing.
11.6 Het risico van schade tijden levering aan producten ligt levernacier. Tot het moment van bezorging is de leverancier verantwoordelijk tenzij anders overeengekomen.
Artikel 12: Beheer van gegevens en privacy
12.1 Gebruik van persoonsgegevens worden gedaan met uiterste zorgvuldigheid. Hierbij word de wetgeving zover toepasselijk in acht genomen.
12.2 Consumenten die gegevens beschikbaar stellen worden op de hoogte gehouden te worden hoe met deze gegevens word omgegaan tijdens het bestelproces.
12.3 Bij communicatie voor commerciële doeleinden als reclame en nieuwsbrieven, krijgt de consument de keuze te krijgen dit te willen. Procedures voor het opzeggen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief zijn duidelijk en eenvoudig.
12.4 De Consument heeft de mogelijkheid haar gegevens aan te passen. Dit kan ofwel dat inloggen, ofwel persoonlijk verzoek middels e-mail.
12.5 Bij gebruik van persoonsgegevens anders dan voor de uitvoeren van een levering wordt altijd eerst de consument om toestemming gevraagd.
Artikel 13: Risico
13.1 Het risico voor aanbrengen, voeren en verwijderen is volledig voor de consument.
13.2 Hetzij directe of indirecte schade aan zichzelf, alsmede aan derden ofwel aan goederen is volledig voor verantwoording van de consument. Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden in dergelijke situaties.
13.3 Gezien alle teksten, afbeeldingen en symbolen via een automatisch proces tot stand komen is de consument volledig aansprakelijk voor de inhoud, (lees: boodschap), van de door de consument bestelde goederen. Het is de consument dan ook niet toegestaan racistische, beledigende, (seksueel)intimiderende ofwel terroristische elementen aan te brengen in het ontwerp van de goederen.
13.4 Indien de consument auteursrechtelijk beschermd materiaal, (lees: afbeeldingen, symbolen, logo’s of beeldmerken), verkiest te gebruiken bij de totstandkoming van de goederen gaat leverancier er vanuit dat de consument zelf over desbetreffende auteursrechten, ofwel uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de rechtmatige auteur daarvan, beschikt. Dit zal, vanwege de hoeveelheid en de complexe aard, niet door leverancier worden gecontroleerd. Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schending van dergelijke auteursrechten, ofwel het misbruik ervan.
Artikel 14. Betalingen
14.1 Betaling van het verschuldigde bedrag zal geschieden via automatische incasso, overschrijving, PayPal, iDeal, creditcard of contanten binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangeven.
14.2 Bij het uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn is de consument in verzuim; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van Leverancier.
14.3 In geval van liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van de consument zullen de verplichtingen van de consument onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.4 Door de consument gedane betalingen strekt / strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de consument dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 15. Incassokosten
Indien de consument in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, voor zijn rekening.
Artikel 16: Wijziging voorwaarden
Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en in haar website aan te brengen. Leverancier zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig op haar website publiceren.

Winkelwagen